Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki

Sekretariat: mgr Mariola Grabowska e-mail: pspi@ug.edu.pl tel: 58 523 2258
Kierownik: dr inż. Janusz Młodzianowski, e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel. 58 523 2282
Sekretariat czynny w godz. 8.00-15.00, Dziekanat pok. 6

PSPI są wspólną inicjatywą Instytutów: Fizyki Doświadczalnej, Informatyki, Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Instytutu Matematyki Wydzialu MFI Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prowadzone są od 1994 roku.

Jak się zapisać?

Kandydatów na stacjonarne Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki obowiązuje Regulamin Studiów Podyplomowych. Rekrutacja odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej zgodnie z instrukcją.

Mimo to zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z sekretariatem PSPI. Przy naborze obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów i ogłoszeniu listy przyjętych, zainteresowani zostaną poinformowani o konieczności złożenia dokumentów i o terminie pierwszego zjazdu.

Kandydat jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

  1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,
  2. zdjęcia legitymacyjnego,
  3. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu.

Uczelnia pobiera opłaty za wydanie dokumentu stwierdzajacego ukończenie studiów podyplomowych (30 zł) i jego duplikatu (opłata o połowę wyższa niż za wydanie oryginału, zgodnie z paragrafem 21 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów – Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1188).

Płatności

Słuchacz PSPI po rejestracji w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów FAST otrzymuje dostęp do Portalu Studenta oraz indywidualny numer konta, na który należy dokonywać opłat czesnego.

Ze względów organizacyjnych prosimy słuchaczy o każdorazowe potwierdzanie wpłat przez przekazanie do Sekrateriatu PSPI kserokopii kopii dowodu wpłaty.

Załączniki

  1. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim
  2. Procedura rekrutacji w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe w Uniwersytecie Gdańskim