Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki

Sekretariat: mgr Mariola Grabowska e-mail: pspi@ug.edu.pl tel: 58 523 2258
Kierownik: dr inż. Janusz Młodzianowski, e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel. 58 523 2282
Sekretariat czynny w godz. 8.00-15.00, Dziekanat pok. 6

PSPI są wspólną inicjatywą Instytutów: Fizyki Doświadczalnej, Informatyki, Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Instytutu Matematyki Wydzialu MFI Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prowadzone są od 1994 roku.

Podstawowe informacje

Kolejne edycje PSPI rozpoczynają sią zwykle w październiku i lutym każdego roku pod warunkiem skompletowania 15 studentów.

Odpłatność za semestr edycji rozpoczynającej się w październiku 2017 wynosi 2200PLN. Obowiązuje kolejność zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UG.

Uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu

PSPI spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznie 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Słuchacze posiadający uprawnienia nauczycielskie, wybierając profil nauczycielski studiów podyplomowych, mogą uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu: „Uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznch i Technologii Informacyjnych”.

Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Informatyki, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Instytut Matematyki.

Zakończenie studiów podyplomowych

Na podstawie ocen z egzaminów z przedmiotów: „Wstęp do programowania”, „Algorytmy i struktury danych”, „Języki programowania” i „Bazy danych”.

W przypadku wybrania profilu nauczycielskiego dodatkowo na podstawie egzaminu z przedmiotu „Pracownia dydaktyki informatyki” i zaliczenia praktyki szkolnej.

Profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę ogólną o działaniu i obsłudze systemów operacyjnych Windows (w tym wiersz poleceń) i Linux. Umie gromadzić przetwarzać i wykorzystywać wiedzę w zakresie systemów baz danych, programowania w językach wysokiego poziomu (C/C++) oraz modelowania matematycznego przy wykorzystaniu dostępnych pakietów oprogramowania. Zna podstawy budowy i działania sieci komputerowych oraz umie wykorzystywać elementy współczesnych technologii internetowych. Zna terminologię z zakresu informatyki. Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Czas trwania studiów

Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki trwają 360 godz. w 3 semestrach. W każdym semestrze jest 5 zjazdów po 24 godziny (piątek 13–20, sobota i niedziela 8–15). W profilu nauczycielskim dodatkowo 60 godz. (razem 420 godz.) indywidualnej praktyki w szkole.

Uzyskiwana liczba punktów ECTS

Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS, obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, praktyki zawodowe, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę własną studenta (w tym projekty realizowane przez studenta w trakcie studiów).

W przypadku wybrania przez studenta profilu nauczycielskiego uzyskuje się 65 punktów ECTS.

Wymagania wstępne kandydata

Kandydat na Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki to osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, magisterskich lub licencjackich (minimum kwalifikacje pierwszego stopnia). Szczególnie wskazane jest ukończenie studiów o profilu matematyczno-przyrodniczym lub technicznym.

Osoby posiadające uprawnienia nauczycielskie mogą uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć) pod warunkiem wybrania bloku zajęć z zakresu dydaktyki informatyki i odbycia 60 godzinnej praktyki w szkole.

Forma zajęć

Kurs należy do grupy niestacjonarnych studiów podyplomowych dla absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich. Zajęcia prowadzone są w postaci: wykładów (tradycyjny wykład uniwersytecki), ćwiczeń audytoryjnych oraz — przede wszystkim — ćwiczeń laboratoryjnych w pracowniach komputerowych.

Kierownik PSPI

dr inż. Janusz J. Młodzianowski, e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel. 58 523 2282

Kadra